தூய தமிழ்ச்சொற்கள்

அநர்த்தம், அநாதி, அநாதை, அநியாயம், அநீதி ஆகியவற்றுக்கான தூய தமிழ்ச் சொற்கள்


அநர்த்தம் - அழிவு, கேடு


அநாதி - தொடக்கமிலி, தொடக்கமின்மை

அநாதை - துணையிலி, யாருமிலி

அநியாயம் - முறையின்மை, முறைகேடு

அநீதி - நடுவின்மை, முறைகேடு


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes