தடைகளை தாண்டுவது எப்படி?


fztd; kidtpf;F ,ilna rz;il tUtjw;fhd fhuz';fisg; gl;oay; nghl;lhy; mjpy; Kjyplj;jpy; epw;gJ fhnrh/ gznkhTl ,y;iy * thu;j;ijfs;.  cr;rupf;fpw me;jf; fznk fhw;wpy; fiue;J nghfpw thu;j;ijfs;jhd; fztd; - kidtp cwtpy; frg;g[ tsu;tjw;F Kjy; fhuzk; * ,e;j btWk; thu;j;ijfs;jhd; gy jk;gjpfis nfhu;l thry; tiu bfhz;L nghapUf;fpd;wd * ,e;j btWk; thu;j;ijfs; jhd; gy jk;gjpfis xnu tPl;Lf;Fs; me;epau;fs; nghyt[k; thHitf;fpwJ *

,e;j ,lj;jpy; xU rpd;d fij *

jd; kidtpf;F vd;d gpof;Fk;/ vd;d gpof;fhJ vd;gJ gw;wp mtd; ftiyg;gLtnj ,y;iy * fztDf;Fg; bghUj;jkhd kidtp vd;gjhy; mtSk; fztd; khjpupjhd; * xU ehs;/ fztd; ,ut[ btF neukhfpa[k; tPL jpUk;gtpy;iy.  kidtpa[k; fztidg; gw;wpf; ftiyg;glhky; Jh';fg; ngha;tpl;lhs;.  es;sput[ beU';Fk; neuk; tPl;od; fjt[ jl;lg;gl;lJ.  kidtp fjitj; jpwe;jhs;.  fztd; jhd; Fu';ifg; gLf;f itf;f.. . kidtpahy; nfhgj;ij mlf;f Koatpy;iy.  vd; gf;fj;jpy; Fu';ifg; gLf;f itf;fpwPu;fns * ehw;wj;ijg; gw;wp eP';fs; epidj;Jg; ghu;f;fnt ,y;iyah >

fztd; brhd;dhd;/ fy;ahzkhd g[jpjpy; ehw;wj;ij rkhspg;gJ vdf;Ff; f#;lkhfj;jhd; ,Ue;jJ.  Mdhy;/ nghfg;nghf vdf;Fg; gHfp tpltpy;iyah > mnj khjpupjhd;/ bfh";r ehspy; Fu';Ff;Fk; gHfptpLk;.. . - mt;tst[jhd;/ fztdpd; ,e;jf; Fj;jyhf thu;j;ijfs; kidtpiaf; fhag;gLj;jptpl;ld.  ,tu;fspd; jhk;gj;jpa thH;f;ifa[k; me;j ,unthL Kwpe;Jtpl;lJ *

,e;j ,lj;jpy; jyha;yhkh brhd;d thu;j;ijfis ehk; epidj;Jg; ghu;g;gJ mtrpak;.

eP';fs; ,e;jg; g{kpapy; gpwe;jjd; mu;j;jk; g{u;j;jpahf ntz;Lbkd;why;/ mLj;jtUf;F cjtp bra;a[';fs;.  mLj;jtUf;F cjtp bra;a Koahtpl;lhy;Tlg; guthapy;iy * Mdhy;/ ahiua[k; g[z;gLj;jptplhjPu;fs; *

Mdhy;/ ,d;W rpy tPLfspy; elg;gJ vd;d > fztDk; kidtpa[k; uzkhFk; tiu xUtiu xUtu; thu;j;ijfshnyna fhag;gLj;jpf; bfhs;fpwhu;fs;.  rpe;jpj;Jg; ghu;j;jhy; tprpj;jpukhff;Tl ,Uf;fpwJ * kdpj Fyj;jpd; mwpt[/ tsu;r;rp Mfpait tsu tsuj;jhd; tpthfuj;J tpfpjKk; mjpfupj;Jf; bfhz;L tUfpwJ * ,jw;F vd;d fhuzk; >  ,jw;Fg; gjpy; mwpt[ vd;w thu;j;ijf;fhd mu;j;jj;jpy ,Uf;fpwJ *

rup/ mwpt[ vd;gJ vd;d > mwpt[ vd;gJ g[j;jf';fspy; ,Uf;Fk; thu;j;ijfspy; ,y;iy * mwpt[ bjd;gLtJ kdpjdpd; eltof;ifapy; *

epu;thf ,aypy; ,g;nghJ mGj;jk; bfhLj;Jg; ngrg;gLk; rg;b$f;l; - Inter personal skills ! xUtd; jd; rf CHpau;fsplk;/ nkyjpfhupfsplk;/ jdf;Ff; fPnH ntiy bra;gtu;fsplk;/ thof;ifahsu;fsplk; vd;W midtupKk; vg;go brk;ikahd cwit Vw;gLj;jpf; bfhs;tJ vd;W brhy;ypj; jUtJ jhd; ,e;j Inter personal skills !

ghu;f;Fk; ntiyapy; vj;jifa Fzhjprak; epiwe;jtu;fs; ntfkhf Kd;Df;F tUfpwhu;fs; vd;W Qhu;tu;l; gy;fiyf;fHfk; rkPgj;jpy; xU fzf;bfLg;g[ elj;jpaJ * ,e;j ru;ntapd; Kot[ vd;d bjupa[kh * xUtd; Kd;Df;F tu/ rk;ge;jg;gl;l rg;b$f;l; gw;wpa mwpt[ 35 rjtpfpjk; ,Ue;jhy; nghJk;.  Mdhy;/ ,d;lu; gu;rdy; !;fpy;!; 65 rjtpfpjk; ntz;Lk; * mjhtJ/ cwit vg;gog; gyg;gLj;JtJ vd;W bjupe;jtdhy;jhd; ve;jbthU jiliaa[k; vspjhfj; jhz;o/ bra;a[k; bjhHpypy; Kd;Df;F tuKoa[k; * rk;gsj;Jf;fhf ntiy bra;a[k; ,lj;jpnyna cwt[fis tsu;f;Fk; jpwd; Kf;fpak; vd;why;/ tPl;ony ,J ve;j mst[f;F Kf;fpak; vd;W nahrpj;Jg; ghU';fs;.

xUtu; jtnw bra;jpUe;jhYk; eP bra;jJk; jtW vd;W vg;nghJk; TwhjPu;fs;.  khwhf vJ rup > vd;W mtu; g[upe;Jbfhs;s cjtp bra;a[';fs; * - ,Jjhd; ,d;lu; gu;rdy; !;fpy;!pd; ghlk; * ,J mYtyf eilKiwf;F kl;Lky;y/ ,y;yj;jpd; ,dpa cwt[Kiwf;Fk; bghUe;Jk;.

,d;W gyupd; tPl;oy; fztd; - kidtp cwt[ vd;gJ capuw;w fy; khjpup ,Uf;fpwJ * Mdhy;/ ,jpy; tprpj;jpuk; vd;dbtd;why;/ ekJ ehl;od; up#pfs; fw;fspy; brJf;fp itj;j f$%uhnQh rpiyfspy; Tl fhjy; urk; brhl;LfpwJ * capu; ,Uf;fpwJ * 
  
 


லோக் சபாவின் முதல் பெண் சபாநாயகர்

நாட்டின் முதல் லோக்சபா பெண் சபாநாயகர் என்ற பெருமையை பெறவுள்ளார் மத்திய அமைச்சர் மீராகுமார்..லோக் சபா சபாநாயகர் பதவிக்கு பெண் வேட்பாளரை நிறுத்த காங்கிரஸ் முடிவு செய்து இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின.இதற்காக கிரிஜா வியாஸ் மற்றும் மீராகுமார் ஆகிய இருவரும் பரிந்துரைக்கப் பட்டனர்.இந்நிலையில் ,காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா அழைப்பின் பேரில் அவரை நேரில் சந்தித்து மீராகுமார் முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.இதனால் ,மீரகுமாரை லோக்சபா சபா நாயகராக தேர்ந்தெடுக்க காங்கிரஸ் முடிவு செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.


ஸ்க்ரீன் சேவர் விரைவில் இயங்க

நீங்கள் உங்கள் கணினியில் விண்டோஸ் விஸ்டா உபயோகப்படுத்தும் பொது உங்கள் ஸ்க்ரீன் சேவர் தாமதமாக இயங்குகிறதா?இதனால் நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்த வேலைக்கு திரும்ப பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து வர வேண்டியுள்ளதா?இதனை தவிர்க்க Desktop-ல் ரைட் கிளிக் செய்து கிடைக்கும் மெனுவில் Personalize என்னும் பிரிவினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.பின் Screen Saver தலைப்பில் இடது கிளிக் செய்திடவும்.இதில் Wait என்று லேபிள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாக்ஸில் கிளிக் செய்திடவும்.அதில் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் சேவரில் இருந்து பழயபடி திரும்ப எவ்வளவு நிமிடம் காத்திருக்க வேண்டும் என செட் செய்திடவும்.பின் இந்த மாற்றங்களை பதிந்து இயக்கிட ஓகே கிளிக் செய்து வெளியேறவும்.


திகைக்க வைக்கும் புகைப்படங்கள்

நட்பு


கப்பலா இது?


சூப்பர் ஸ்டாரின் கடிதம்


தர்பூசணிக்குள் குழந்தை

கைகளில் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள்

கணித மேஜிக்

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes