கேள்வியும்.......பதிலும்

 சேர்ந்தே இருப்பவை.......அழுக்கும்,பினியும்

சேரதிருப்பவை................தூய்மையும்,நோயும்

பிரிக்கக்கூடியவை............பாலும்,தண்ணீரும்

பிரிக்கக்கூடாதவை..............சுத்தமும்,சுகாதாரமும

உண்ணக்கூடியவை.............சுத்தமான உணவுகள்

உண்ணக்கூடாதவை............ஈமொய்த்த பண்டங்கள்

குடிப்பதற்கு....................காய்ச்சிய தண்ணீ

குளிப்பதற்கு..................சுத்தமான தண்ணீர்

இம்முறை பின்பற்றினால் மகிழ்ச்சியான நல் வாழ்வு வாழலாம்.


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes