தடைகளை தாண்டுவது எப்படி?


fztd; kidtpf;F ,ilna rz;il tUtjw;fhd fhuz';fisg; gl;oay; nghl;lhy; mjpy; Kjyplj;jpy; epw;gJ fhnrh/ gznkhTl ,y;iy * thu;j;ijfs;.  cr;rupf;fpw me;jf; fznk fhw;wpy; fiue;J nghfpw thu;j;ijfs;jhd; fztd; - kidtp cwtpy; frg;g[ tsu;tjw;F Kjy; fhuzk; * ,e;j btWk; thu;j;ijfs;jhd; gy jk;gjpfis nfhu;l thry; tiu bfhz;L nghapUf;fpd;wd * ,e;j btWk; thu;j;ijfs; jhd; gy jk;gjpfis xnu tPl;Lf;Fs; me;epau;fs; nghyt[k; thHitf;fpwJ *

,e;j ,lj;jpy; xU rpd;d fij *

jd; kidtpf;F vd;d gpof;Fk;/ vd;d gpof;fhJ vd;gJ gw;wp mtd; ftiyg;gLtnj ,y;iy * fztDf;Fg; bghUj;jkhd kidtp vd;gjhy; mtSk; fztd; khjpupjhd; * xU ehs;/ fztd; ,ut[ btF neukhfpa[k; tPL jpUk;gtpy;iy.  kidtpa[k; fztidg; gw;wpf; ftiyg;glhky; Jh';fg; ngha;tpl;lhs;.  es;sput[ beU';Fk; neuk; tPl;od; fjt[ jl;lg;gl;lJ.  kidtp fjitj; jpwe;jhs;.  fztd; jhd; Fu';ifg; gLf;f itf;f.. . kidtpahy; nfhgj;ij mlf;f Koatpy;iy.  vd; gf;fj;jpy; Fu';ifg; gLf;f itf;fpwPu;fns * ehw;wj;ijg; gw;wp eP';fs; epidj;Jg; ghu;f;fnt ,y;iyah >

fztd; brhd;dhd;/ fy;ahzkhd g[jpjpy; ehw;wj;ij rkhspg;gJ vdf;Ff; f#;lkhfj;jhd; ,Ue;jJ.  Mdhy;/ nghfg;nghf vdf;Fg; gHfp tpltpy;iyah > mnj khjpupjhd;/ bfh";r ehspy; Fu';Ff;Fk; gHfptpLk;.. . - mt;tst[jhd;/ fztdpd; ,e;jf; Fj;jyhf thu;j;ijfs; kidtpiaf; fhag;gLj;jptpl;ld.  ,tu;fspd; jhk;gj;jpa thH;f;ifa[k; me;j ,unthL Kwpe;Jtpl;lJ *

,e;j ,lj;jpy; jyha;yhkh brhd;d thu;j;ijfis ehk; epidj;Jg; ghu;g;gJ mtrpak;.

eP';fs; ,e;jg; g{kpapy; gpwe;jjd; mu;j;jk; g{u;j;jpahf ntz;Lbkd;why;/ mLj;jtUf;F cjtp bra;a[';fs;.  mLj;jtUf;F cjtp bra;a Koahtpl;lhy;Tlg; guthapy;iy * Mdhy;/ ahiua[k; g[z;gLj;jptplhjPu;fs; *

Mdhy;/ ,d;W rpy tPLfspy; elg;gJ vd;d > fztDk; kidtpa[k; uzkhFk; tiu xUtiu xUtu; thu;j;ijfshnyna fhag;gLj;jpf; bfhs;fpwhu;fs;.  rpe;jpj;Jg; ghu;j;jhy; tprpj;jpukhff;Tl ,Uf;fpwJ * kdpj Fyj;jpd; mwpt[/ tsu;r;rp Mfpait tsu tsuj;jhd; tpthfuj;J tpfpjKk; mjpfupj;Jf; bfhz;L tUfpwJ * ,jw;F vd;d fhuzk; >  ,jw;Fg; gjpy; mwpt[ vd;w thu;j;ijf;fhd mu;j;jj;jpy ,Uf;fpwJ *

rup/ mwpt[ vd;gJ vd;d > mwpt[ vd;gJ g[j;jf';fspy; ,Uf;Fk; thu;j;ijfspy; ,y;iy * mwpt[ bjd;gLtJ kdpjdpd; eltof;ifapy; *

epu;thf ,aypy; ,g;nghJ mGj;jk; bfhLj;Jg; ngrg;gLk; rg;b$f;l; - Inter personal skills ! xUtd; jd; rf CHpau;fsplk;/ nkyjpfhupfsplk;/ jdf;Ff; fPnH ntiy bra;gtu;fsplk;/ thof;ifahsu;fsplk; vd;W midtupKk; vg;go brk;ikahd cwit Vw;gLj;jpf; bfhs;tJ vd;W brhy;ypj; jUtJ jhd; ,e;j Inter personal skills !

ghu;f;Fk; ntiyapy; vj;jifa Fzhjprak; epiwe;jtu;fs; ntfkhf Kd;Df;F tUfpwhu;fs; vd;W Qhu;tu;l; gy;fiyf;fHfk; rkPgj;jpy; xU fzf;bfLg;g[ elj;jpaJ * ,e;j ru;ntapd; Kot[ vd;d bjupa[kh * xUtd; Kd;Df;F tu/ rk;ge;jg;gl;l rg;b$f;l; gw;wpa mwpt[ 35 rjtpfpjk; ,Ue;jhy; nghJk;.  Mdhy;/ ,d;lu; gu;rdy; !;fpy;!; 65 rjtpfpjk; ntz;Lk; * mjhtJ/ cwit vg;gog; gyg;gLj;JtJ vd;W bjupe;jtdhy;jhd; ve;jbthU jiliaa[k; vspjhfj; jhz;o/ bra;a[k; bjhHpypy; Kd;Df;F tuKoa[k; * rk;gsj;Jf;fhf ntiy bra;a[k; ,lj;jpnyna cwt[fis tsu;f;Fk; jpwd; Kf;fpak; vd;why;/ tPl;ony ,J ve;j mst[f;F Kf;fpak; vd;W nahrpj;Jg; ghU';fs;.

xUtu; jtnw bra;jpUe;jhYk; eP bra;jJk; jtW vd;W vg;nghJk; TwhjPu;fs;.  khwhf vJ rup > vd;W mtu; g[upe;Jbfhs;s cjtp bra;a[';fs; * - ,Jjhd; ,d;lu; gu;rdy; !;fpy;!pd; ghlk; * ,J mYtyf eilKiwf;F kl;Lky;y/ ,y;yj;jpd; ,dpa cwt[Kiwf;Fk; bghUe;Jk;.

,d;W gyupd; tPl;oy; fztd; - kidtp cwt[ vd;gJ capuw;w fy; khjpup ,Uf;fpwJ * Mdhy;/ ,jpy; tprpj;jpuk; vd;dbtd;why;/ ekJ ehl;od; up#pfs; fw;fspy; brJf;fp itj;j f$%uhnQh rpiyfspy; Tl fhjy; urk; brhl;LfpwJ * capu; ,Uf;fpwJ * 
  
 


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes