என்னே என் தமிழ் மொழியின் பெருமை !


1 = ஒன்று - One
10= பத்து - Ten
100 = நூறு - Hundred
1000 = ஆயிரம் - Thousand
10,000 = பத்தாயிரம் - Ten thousand
100000 = நூறாயிரம் - Hundred thousand
1000000 = பத்து நூறாயிரம் - One million
10000000 = கோடி - Ten million
100000000 = அற்புதம் - Hundred million
1000000000 = நிகற்புதம் - One billion
10000000000 = கும்பம் - Ten billion
100000000000 = கணம் - Hundred billion
1000000000000 = கற்பம் - One trillion
10000000000000 = நிகற்பம் - Ten trillion
100000000000000 = பதுமம் - Hudred trillion
1000000000000000 = சங்கம் - One zillion
10000000000000000 = வெள்ளம் - Ten zillion
100000000000000000 = அந்நியம் - Hundred zillion
1000000000000000000 = அர்டம் - ??????????
10000000000000000000 = பரட்டம் - ??????????
100000000000000000000 = பூறியம் - ??????????
1000000000000000000000 = முக்கோடி - ??????????
10000000000000000000000 = மகாயுகம் - ??????????


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
Home | About | Link | Link
Simple Proff Blogger Template Created By Herro | Inspiring By Busy Bee Woo Themes